Accountability and Assessment Department

JoAnn Beuerle

Data Coordinator and PowerSchool Administrator

jbeuerle@bernalillops.org

Jennifer Trujillo

District Assessment Coordinator/DTC and SAT/504

jtrujillo@bernalillops.org

Jessica Calabaza

Holly Joe